Destep

De DESTEP analyse is een analyse die ingezet wordt om de macro omgeving in beeld te brengen. De letters DESTEP staan voor

  1. demografisch
  2. economisch
  3. sociaal-cultureel
  4. technologisch
  5. ecologisch
  6. politiek-juridisch.

Het wordt ook wel een methode genoemd. De omgevingsfactoren waarop een organisatie geen directe invloed uit kan oefenen worden hierbij geanalyseerd.

"Het zijn de omgevingsfactoren die een organisatie indirect beïnvloeden en deze zijn weer in beperkte mate door een organisatie zelf te beïnvloeden. Voor een succesvolle organisatie zijn alle factoren zeer belangrijk."

DESTEP

Doel DESTEP analyse

Het doel van de DESTEP analyse is om de omgevingsfactoren van de organisatie in kaart te brengen. Vervolgens komen daar kansen en bedreigingen uit naar voren en die worden gebruikt bij de confrontatiemix. Aan de hand van deze mix kan een marketingstrategie worden opgesteld. Voordat de analyse uitgevoerd kan worden, is het van belang om te weten waar alle factoren voor staan. Hieronder worden alle factoren kort toegelicht. De toelichting dient als voorbereiding om een uitgebreide analyse op te stellen.

Demografische factoren

De D staat voor demografisch, hierbij gaat het over factoren in een macro omgeving, te denken aan groei, omvang en samenstelling van de bevolking bijvoorbeeld. De factoren bepalen mede op welke markt een organisatie zich het beste kan richten, maar ook welke diensten of goederen ze aan kan bieden. Tip: om deze demografische factoren in kaart te brengen kan men gebruikmaken van de gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek, afgekort als CBS.

Demografische factoren

Economische factoren

De E staat voor economisch en deze factoren bepalen in welke mate een onderneming succesvol is. Hierbij kan gedacht worden aan de groei van het nationaal inkomen. Stel dat het nationaal inkomen is gegroeid, dan wil dat voor particulieren meestal zeggen dat er sprake is van een hoger inkomen. Dit werkt door en heeft een positief effect op de koopkracht. Wanneer een organisatie zich dan richt op de consumentenmarkt, dan nemen de afzetopties toe.

Economische factoren

Sociaal-culturele factoren

De S staat voor sociaal cultureel en deze factoren hebben te maken met cultuur en met de sociale normen en waarden van een land bijvoorbeeld. Hierbij moet nagedacht worden of een dienst of product in conflict zou kunnen komen (of in strijd zou zijn) met de cultuur van een land. De heersende waarden en normen zijn van groot belang en daarmee moet rekening worden gehouden. Ook wordt er binnen deze factor gekeken naar bepaalde trends in een land.

Sociaal-culturele factoren

Technologische factoren

De T staat voor technologisch en deze factoren zijn van groot belang voor iedere onderneming. Hierbij kan gedacht worden aan de concurrentiepositie binnen de branche. Door technologische ontwikkelingen worden producten continu verbeterd en is er samen met deze verbeteringen groei mogelijk.

Technologische factoren

Ecologische factoren

De E staat voor ecologisch, en daarbij wordt gedacht aan het milieu. De laatste jaren is dat namelijk een belangrijk item geworden voor veel mensen en ook voor het bedrijfsleven. Er gelden bepaalde milieuvoorschriften, maar het kan ook zijn dat er andere beperkingen gelden voor bijvoorbeeld productieprocessen. Als er rekening wordt gehouden met de ecologische factoren binnen een bedrijf, dan kan dat zorgen voor nieuwe kansen. Veel consumenten houden zich er ook mee bezig en kiezen steeds vaker voor producten die op een milieuvriendelijke manier zijn geproduceerd of gefabriceerd.

Ecologische factoren

Politiek-juridische factoren

De P staat voor de politiek juridische aspecten binnen de onderneming. De overheid speelt hierin een grote rol en kan invloed uitoefenen op prijzen, inkomstenverdeling, maar ook op de economische groei en op de arbeidsmarkt. Een organisatie moet altijd op de hoogte zijn van de nieuwste regelgeving binnen een land en daaraan voldoen. Dit is ook van belang om de concurrentie aan te kunnen blijven gaan.

Er wordt steeds vaker gekozen voor de DESTEP analyse, omdat deze methode goed in kaart brengt wat een organisatie nodig heeft en waar ze zich op kan richten.

Politiek-juridische factoren
Destep Analyse